Stajňový poriadok

Pre bezpečnosť jazdcov, koní a všetkých, kto sa pohybujú v stajni a jej okolí, je nevyhnutné dodržiavať isté pravidlá. Prosíme preto všetkých, aby si tento stajňový poriadok prečítali a dodržiavali. Ďakujeme :)

 • Ku koňovi sa správame pokojne, prívetivo a spravodlivo, neviníme a netrestáme ho za svoje chyby - správny jazdec má svojho koňa v úcte ako partnera
 • V stajni sa nebehá, nekričí, nehádže predmetmi, platí tu zákaz fajčenia
 • V celom areáli platí zákaz vstupu pod vplyvom návykových a omamných látok
 • Pri príchode je každý povinný sa ohlásiť poverenej osobe
 • V celom areáli dbáme na svoje bezpečie, bezpečie ostatných osôb i zvierat a majetku, ako aj na poriadok
 • V celom areáli stajne dbáme na pokyny trénera ako aj ostatných povolaných osôb
 • Do boxu s koňom ani na pastvinu nevstupujeme bez vedomia povolanej osoby
 • Bez povolenia povolanej osoby platí zákaz akéhokoľvek kŕmenia koní
 • Pri vstupe do boxu koňa oslovíme a ubezpečíme sa, že si je vedomý našej prítomnosti
 • V stajni je prísne zakázané vysadať na koňa
 • Pred jazdením je jazdec povinný dôsledne pripraviť seba aj koňa na tréning, tzn. vhodná obuv, oblečenie a jazdecká výbava, korektne vyčistený a ustrojený kôň
 • Jazdec smie na koňa vysadnúť až po pokyne od trénera a do 18 rokov len s jazdeckou prilbou
 • Nauzdeného a nasedlaného koňa v boxe za žiadnych okolností nenechávame samého bez toho, že by sme predtým správne zaistili oťaže, tzn. oťaže zapneme do podhrdelníka a zaistíme o strmeň a strmeňový remeň
 • Po jazdení jazdec koňa odstrojí, vyčistí mu kopytá, ak je kôň spotený, vyšúcha ho proti smeru rastu srsti, uprace jazdecké i čistiace potreby a dočista umyje zubadlo
 • Jazdecký výcvik ako aj manipulácia s koňom je na vlastné nebezpečie, odporúčame uzavrieť úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti voči poškodeniu cudzieho majetku
 • V prípade akéhokoľvek poškodenia majetku či zranenia seba, iných osôb či zvierat, to dotyčný bezodkladne nahlási poverenej osobe
 • V prípade poškodenia majetku stajne alebo zranenia koní, je dotyčný povinný uhradiť jeho hodnotu či náklady na opravu, resp. liečenie a vyrovnať tak škodu vzniknutú majiteľom stajne alebo majiteľovi koňa
 • Personál stajne nie je zodpovedný za prípadné straty či odcudzenia osobných vecí